Thêm thuộc tính Defer & Async cho thẻ script WordPress

4.5 02 Các nhà phát triển WordPress thường liệt kê các tập lệnh không chính xác và đôi khi nó được thực hiện vì một lý do vì WordPress đã có một cách đơn giản để thêm các thuộc tính mới async và defer. Kể từ Phiên bản 4.1, một bộ lọc mới được giới... » read more