Trong bài viết ngắn này, chúng mình sẽ xóa /category/ và slug của category cha khỏi đường dẫn category. Nếu bạn chỉ muốn xóa /category/, bạn có thể sử dụng Yoast Seo để làm điều này. Nếu bạn muốn xóa cả hai, sử dụng mã được liệt kê dưới đây. Khi nào cần sử dụng mã bên dưới, bạn không cần bất kỳ cài plugin nào khác và không cần thực hiện bất kỳ hành động nào khác.

Xóa bỏ /category/ và slug category cha khỏi đường dẫn category

Xóa /category/ và slug danh mục chính từ đường dẫn danh mục

Các bài viết có thể bạn quan tâm:

 1. 20 plugins vận chuyển và tính phí cho WooCommerce
 2. Permalinks – Xóa tiền tố URL mặc định trong WordPress
 3. Tăng tốc độ tải các trang OpenCart bằng Bộ đệm trang

Mã loại bỏ /category/slug cha không sử dụng plugin

Việc bạn cần làm là copy đoạn code bên dưới vào file functions.php trong theme  đang sử dụng sau đó vào update lại permalink tại (Settings -> Permalink -> Save change)

// Remove Parent Category from Child Category URL
add_filter('term_link', 'devvn_no_category_parents', 1000, 3);
function devvn_no_category_parents($url, $term, $taxonomy) {
  if($taxonomy == 'category'){
    $term_nicename = $term->slug;
    $url = trailingslashit(get_option( 'home' )) . user_trailingslashit( $term_nicename, 'category' );
  }
  return $url;
}
// Rewrite url mới
function devvn_no_category_parents_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'category',
    'post_type' => 'post',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      add_rewrite_rule($term_slug.'/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug,'top');
      add_rewrite_rule($term_slug.'/page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($term_slug.'/(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?category_name='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'devvn_no_category_parents_rewrite_rules');

/*Sửa lỗi khi tạo mới category bị 404*/
function devvn_new_category_edit_success() {
  devvn_no_category_parents_rewrite_rules(true);
}
add_action('created_category','devvn_new_category_edit_success');
add_action('edited_category','devvn_new_category_edit_success');
add_action('delete_category','devvn_new_category_edit_success');

Trong quá trình sử dụng bất kỳ lỗi nào, vui lòng để lại phản hồi bên dưới tôi sẽ trả lời.

Hướng dẫn chính xác cách xóa /category/ chỉ bằng plugin Yoast SEO

Điều cần thiết là bạn cài đặt plugin Yoast SEO. Khi thiết lập các thiết lập nâng cao mới chắc chắn sẽ bị ẩn. Vì vậy, bạn cần phải mở nó trong danh sách dưới đây có nghĩa là:

Bước 1: trên quản trị viên wp SEO -> tab Features -> Chọn Enabled mục Advanced settings pages -> Save changes

Bước 2:

Phiên bản mới: Truy cập SEO -> Hiển thị khi tìm kiếm -> Nguyên tắc phân loại -> Tìm đường dẫn danh mục cũng như chọn gỡ bỏ

      

Ver Cũ : Chuyển đến tab SEO -> Advanced ->Permalinks -> Change URLs -> chọn Remove tại Strip the category base (usually /category/) from the category URL. -> Save changes

xóa category bằng Yoast SEO

Xóa category với Yoast SEO

Chúc You thành công ^^

Last modified: Tháng Bảy 27, 2019

Author

Comments

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.